SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Vyrovnávanie účtov
Kto koná pravduNestačí vedieť, treba zakúsiť

Vyrovnávanie účtov

5. apríl 2024 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Vyrovnávanie účtov

Film Umučenie Krista je jedným z umeleckých diel ktoré nás mnohých zasiahlo a stále zasahuje. Mel Gibson a jeho kolegovia našli spôsob ako dať tomuto dielu dušu.

Celé dielo je zaujímavé vnímať aj v kontexte životného príbehu Mela Gibsona, ktorý v istom momente - podobne ako Peter - stretol živého Krista. Toto stretnutie bolo vyrovnávaním účtov - ale nie v našej logike "zub za zub", ale v Božej logike "milujem ťa a bodka".

Takéto stretnutie s bezpodmienečnou láskou v konkrétnej osobe nás skutočne oslobodzuje, sme schopní priznať si vlastné zlyhania a neschopnosti - a naplní nás obrovská túžba vstať, ísť a rozdať dary ktorých sa nám dostalo...

Teda keď sa láska ukazuje darovaním života, nikdy sa nejedná o prehru, ale o oslavu Boha.

... pozrime sa na vyvolenie Petra - v dnešnej dobrej zvesti a jej komentári.

 

 

Jn 21, 1-19

Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: "Idem loviť ryby." Povedali mu: "Pôjdeme aj my s tebou." Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič.

Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: "Deti, máte niečo na jedenie?" Odpovedali mu: "Nemáme." On im povedal: "Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete." Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník ktorého Ježiš miloval povedal Petrovi: "To je Pán." Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty - bol totiž nahý - a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na Iodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov a sieť s rybami ťahali za sebou.

Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: "Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!" Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: "Poďte jesť!" A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: "Kto si?", lebo vedeli, že je to Pán.

Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.

Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?" Odpovedal mu: "áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje baránky."

Opýtal sa ho aj druhý raz: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma?" On mu odpovedal: "áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!"

Pýtal sa ho tretí raz: "Šimon, syn Jánov, máš ma rád." Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: "Máš ma rád?" a povedal mu: "Pane, ty vieš všetko ty dobre vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!"

Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš." To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: "Poď za mnou!"

 

V Jánovom evanjeliu posledné stretnutie učeníkov s Ježišom na tejto zemi, sa uskutočňuje pri Tiberiatskom jazere. V tomto evanjeliu je to práve tretí krát, čo evanjelista umiestňuje činnosť Ježiša práve na toto miesto. Podobne, ako sa v prvých dvoch prípadoch jednalo o eucharistický kontext (chlieb a ryby, obraz Eucharistie), tak je tomu aj tento tretí krát.

Evanjelista predstavuje sedem učeníkov, ktorí sa rozhodnú ísť loviť ryby (číslo sedem symbolizuje totalitu [1], teda akoby sa Ježiš zjavil celej komunite – všetkým učeníkom).

(Ježiš) Zjavuje sa učeníkom ktorí sa namáhali celú noc a nechytili nič. Ježiš na inom mieste hovoril „príde noc, kedy nikto nebude môcť viac (niečo) robiť“ a tiež „bezo mňa nemôžete nič urobiť“.

Nepoznaný Ježiš ich znovu posiela loviť a tento krát je lov hojný. Ako sa blížia k brehu, nachádzajú Ježiša – a teraz je jasné že ho spoznávajú, pretože Ježiš sa ukazuje s rozpoznávacím znakom, ktorý ho robí poznateľným a to je služba. Pripravil im chlieb a ryby.

Evanjelista používa v texte tie isté výrazy, ktoré sú v iných evanjeliách použité pre Eucharistiu. Ježiš zoberie chlieb a dá ho učeníkom; teda toto je obraz Eucharistie – pokrm (jedlo) ktoré vracia silu, vracia silu ktorú pri námahe učeníci stratili, a odovzdáva novú (ďalšiu) silu. 

Druhá časť nedeľného evanjelia je naopak „vyrovnávanie účtov“ medzi Petrom a Ježišom.

„Keď sa najedli“, teda nejedná sa len o obyčajný obed, evanjelista predstavuje Eucharistiu. A hľa jej efekt – pôsobenie: Ježiš sa obráti na Šimona – Petra a pýta sa ho: „Šimon syn Jánov...“, výraz „syn“ znamená „učeník“ pretože aj Peter bol učeníkom Jána Krstiteľa „...miluješ ma viac ako títo?“

Peter chce byť vodcom skupiny a teda Ježiš sa ho pýta „aké máš tituly, aké poverenia (odporúčania) ktoré by ťa oprávňovali byť lídrom skupiny? Miluješ ma viac ako ostatní?“ A Peter odpovedá „áno Pane“, ale neodpovedá na Ježišovu otázku. Pre slovo „milovať“ evanjelista použil sloveso „agapao“, čo znamená bezpodmienečnú lásku, lásku zdarma. Peter nemôže odpovedať afermatívne [2] a povie: „áno Pane ty to vieš...“ evanjelista pre Petrovu odpoveď – sloveso „milovať“, použije slovo „fileo“, čo znamená „mať rád“ – používa sa pre vyjadrenie vzťahu priateľstva.

Ježiš prijíma to, čo apoštol môže dať a hovorí „Pas …“ , čo znamená – daj pastvu, postaraj sa aby bolo čo na jedenie – „moje baránky“. V stáde baránky predstavujú najslabšiu časť, sú najzraniteľnejšie.

A Ježiš sa vracia s otázkou: „Hovorí mu znovu druhý krát: Šimon syn Jánov, miluješ ma?“. V tomto prípade sa Ježiš vyhýba porovnaniu. Prvý krát sa pýtal – miluješ ma viac ako ostatní? Teraz sa pýta jednoducho či ho miluje.

Ako odpovedá Peter? „Áno Pane“, nemôže však povedať že ho miluje, „ty vieš že ťa mám rád...“.  V poriadku – Ježiš odpovedá „Pas moje ovce.“  Význam slovesa „pas“ je: „spravuj, ochraňuj moje ovce“ [3]. V prvom prípade boli spomenuté baránky v tomto druhom ovce.

Ježiš mu hovorí aj tretí krát – číslo tri spôsobuje chudákovi Petrovi fibrilácie [4], lebo mu pripomína kikiríkanie kohúta a svoje zapretie – „Šimon syn Jánov máš ma rád?“. Dva krát sa ho pýtal či ho miluje a Peter vždy odpovedá mám ťa rád. Teraz tretí krát sa Ježiš pýta „máš ma rád?“ a Peter – (prvý krát evanjelista v tejto hlave použije výraz „Peter“ – ktorý je jeho prezývkou a označuje jeho tvrdohlavosť a pripomína to, čo ho viedlo k zrade) „sa zarmútil.“

Konečne! Tá bolesť ktorá v momente zapretia Ježiša chýbala, sa teraz pri spomienke na zapretie dostaví. A hovorí: „Pane ty vieš všetko...“ – hovorí učeník ktorý si myslel, že sa pozná lepšie ako ho pozná Ježiš, keď na Ježišove slová „túto noc ma všetci opustíte“ Peter odpovedal „aj keby ťa všetci opustili ja ťa neopustím“.

Teda konečne uznáva že ho Ježiš pozná: „Ty poznáš všetko a vieš že ťa mám rád“. Ježiš odpovedá „Pas moje ovce“. Evanjelista použije sloveso „pas“ z prvej odpovede a „ovce“ z druhej, aby bolo jasné, že sa jedná o celé stádo. Je len jeden spôsob ako dokázať Ježišovi lásku – zabezpečiť život, dať život stádu. život sa stádu odovzdá len tak, že sa daruje ten svoj.

Preto Ježiš na záver hovorí: „V pravde, v pravde ti hovorím“ jedná sa o veľmi dôležitú výpoveď, „keď si bol mladý sám si sa opásal a šiel si kam si chcel; keď zostarneš vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie ťa kam nebudeš chcieť“.

Ježiš jasne hovorí o ukrižovaní. Kedy odsúdený musí vystrieť ruky aby „objal“ nástroj utrpenia a niesol ho na miesto výkonu trestu, zviazaný, opásaný – vedený tam kde nechce byť vedený. Avšak ani táto smrť nebude prehra. Verš končí „to povedal aby naznačil akou smrťou oslávi Boha“.

Teda keď sa láska ukazuje darovaním života, nikdy sa nejedná o prehru, ale o oslavu Boha.

Na konci konečne prvý krát, keď Peter už vie, čo znamená nasledovať Ježiša, že sa nejedná o slávu, kariéru a úspech, Ježiš mu hovorí: „Nasleduj ma“. To čo mu Ježiš nepovedal pri prvom stretnutí, konečne mu to povedal teraz.

Avšak bude ho Peter nasledovať? To budeme vidieť v nasledujúcej časti evanjelia.

 

Voľný preklad: Martin Slíž

Poznámky pod čiarou: tím ZAOSTRI / DC

(Pozn.: komentár k prvej polovici evanjelia v článku Rozpoznávací znak - služba)[1] plnosť

[2] kladne

[3] V slovenskom preklade je vždy použité slovo „pás?“. V talianskom preklade sú použité dva odlišné výrazy. „pascola a pastura“. V prvom prípade sa jedná o postaranie sa o dobrú pastvu – jedlo, v druhom o ochranu

[4] Chvenie? Búšenie srdca?

 

Celý komentár na stiahnutie tu...

 


 

 

 

 


 

Autor úvodného slova: Anastázia Strečková

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: http://www.stuffchristianculturelikes.com/2009/04/75-passion-of-christ.html
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N