SpäťÚvod / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Objednávka

Na základe záväzného potvrdenia objednávky (e-mailom alebo telefonicky) vzniká kúpna zmluva, na ktorej základe realizuje predávajúci (o.z. ZAOSTRI) predaj tovaru kupujúcemu. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok, dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú najmä obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.


2. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade nákupu tovaru ‚na objednávku', ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50 percent z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
  • nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho, aby sa dohodli na ďalšom postupe.


3. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne.


4. Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta.


5. Doručenie

Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili na pošte či boli ukradnuté z poštovej schránky kupujúceho.


6. Neprebraté zásielky

Ak si kupujúci zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné). V prípade, že kupujúci požiada o opätovné doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a dobierková suma zaťažená dvojnásobným poštovným a balným. V prípade, že kupujúci už nemá záujem o objednaný tovar, postupuje sa podľa bodu 2. V opakovaných prípadoch neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho si môže predávajúci nárokovať aj poplatok za oneskorenie platby za tovar.


7. Zákaznícky servis

Zákaznícke emaily prijaté na knihy@zaostri.sk vybavujeme neodkladne.

Právo zákazníka na vrátenie tovaru
Tovar, ktorý ste si kúpili na www.zaostri.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom – písomne alebo e-mailom. Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať ako balík – doporučenú zásielku (nie dobierku) na adresu W PRESS, a. s., Partizánska 2, 811 03, Bratislava, prípadne doručiť osobne. V zásielke, prosím, priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch, že

  • tovar nie je v pôvodnom balení (tovar bol rozbalený)
  • tovar je mechanicky poškodený.

Viac o reklamačnom poriadku a odstúpenia od zmluvy TU.

N